De algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 30 augustus 2022

1. Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op deze website en op de transacties met betrekking tot onze producten en diensten. U kunt gebonden zijn door aanvullende contracten met betrekking tot uw relatie met ons of tot producten of diensten die u van ons ontvangt. Indien bepalingen van de aanvullende contracten in strijd zijn met bepalingen van deze Voorwaarden, zullen de bepalingen van deze aanvullende contracten voorrang hebben.

2. Binding

Door u te registreren op, toegang te verkrijgen tot, of anderszins gebruik te maken van deze website, stemt u er hierbij mee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en bepalingen die hieronder worden uiteengezet. Het loutere gebruik van deze website impliceert de kennisname en aanvaarding van deze Voorwaarden. In sommige bijzondere gevallen kunnen wij u ook vragen om uitdrukkelijk in te stemmen.

3. Elektronische communicatie

Door deze website te gebruiken of elektronisch met ons te communiceren, stemt u ermee in en erkent u dat wij elektronisch met u kunnen communiceren op onze website of door u een e-mail te sturen, en stemt u ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij elektronisch aan u verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten, met inbegrip van maar niet beperkt tot de vereiste dat dergelijke mededelingen schriftelijk dienen te zijn.

4. Intellectuele eigendom

Wij of onze licentiegevers bezitten en controleren alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de gegevens, informatie en andere bronnen die worden weergegeven door of toegankelijk zijn op de website.

4.1 Alle rechten zijn voorbehouden

Tenzij specifieke inhoud anders voorschrijft, wordt u geen licentie of enig ander recht verleend op grond van auteursrechten, handelsmerken, octrooien of andere intellectuele eigendomsrechten. Dit betekent dat u geen middelen van deze website in welke vorm dan ook zult gebruiken, kopiëren, reproduceren, uitvoeren, weergeven, distribueren, insluiten in enig elektronisch medium, wijzigen, reverse-engineeren, decompileren, overdragen, downloaden, verzenden, te gelde maken, verkopen, verhandelen of commercialiseren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, behalve en alleen voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals het citaatrecht).

5. Nieuwsbrief

Niettegenstaande het voorgaande, mag u onze nieuwsbrief in elektronische vorm doorsturen naar anderen die geïnteresseerd kunnen zijn in een bezoek aan onze website.

6. Eigendom van derden

Onze website kan hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van andere partijen bevatten. Wij controleren of beoordelen de inhoud van websites van andere partijen waarnaar vanaf deze website wordt gelinkt niet. Producten of diensten die door andere websites worden aangeboden, zijn onderworpen aan de toepasselijke Algemene Voorwaarden van die derden. De meningen of het materiaal op deze websites worden niet noodzakelijkerwijs door ons gedeeld of onderschreven.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of inhoud van deze sites. U draagt alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van deze websites en alle verwante diensten van derden. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enig verlies of schade, op welke wijze dan ook ontstaan, als gevolg van uw bekendmaking aan derden van persoonlijke informatie.

7. Verantwoord gebruik

Door onze website te bezoeken, stemt u ermee in deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze bestemd zijn en zoals toegestaan door deze Voorwaarden, eventuele aanvullende contracten met ons, en toepasselijke wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde online praktijken en industrierichtlijnen. U mag onze website of diensten niet gebruiken voor het gebruiken, publiceren of verspreiden van materiaal dat bestaat uit (of is gekoppeld aan) kwaadaardige computersoftware; gegevens die van onze website zijn verzameld niet gebruiken voor direct-marketingactiviteiten en geen systematische of geautomatiseerde gegevensverzamelingsactiviteiten uitvoeren op of in verband met onze website.

Het is ten strengste verboden activiteiten te ontplooien die schade toebrengen of kunnen toebrengen aan de website of die de werking, de beschikbaarheid of de toegankelijkheid van de website belemmeren.

8. Terugbetalings- en retourneringsbeleid

8.1 Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Onze contactgegevens vindt u hieronder. U kunt gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.

Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame drager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van een dergelijke herroeping doen toekomen.

Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

8.2 Gevolgen van ontwenning

Als u de overeenkomst herroept, betalen wij u alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, aan u terug. Wij zullen deze terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in elk geval zijn aan deze terugbetaling voor u geen kosten verbonden.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons meedeelt de overeenkomst te herroepen, aan ons of aan een door ons gemachtigde persoon terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen wanneer u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen terugzendt.

Wij kunnen de terugbetaling opschorten totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U zult de directe kosten van het terugzenden van de goederen moeten dragen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Houd er rekening mee dat er enkele wettelijke uitzonderingen zijn op het herroepingsrecht, en dat sommige artikelen daarom niet kunnen worden geretourneerd of geruild. Wij zullen u laten weten of dit in uw specifieke geval van toepassing is.

9. Indienen van ideeën

Dien geen ideeën, uitvindingen, werken van auteurschap, of andere informatie in die kan worden beschouwd als uw eigen intellectuele eigendom die u aan ons wilt presenteren, tenzij we eerst een overeenkomst hebben getekend met betrekking tot het intellectuele eigendom of een non-disclosure overeenkomst. Als u het aan ons bekendmaakt zonder een dergelijke schriftelijke overeenkomst, verleent u ons een wereldwijde, onherroepelijke, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw inhoud te gebruiken, te reproduceren, op te slaan, aan te passen, te publiceren, te vertalen en te distribueren in alle bestaande of toekomstige media.

10. Beëindiging van het gebruik

Wij kunnen, naar eigen goeddunken, te allen tijde de toegang tot de website of enige dienst daarop, tijdelijk of permanent, wijzigen of beëindigen. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn jegens u of een derde partij voor een dergelijke wijziging, opschorting of stopzetting van uw toegang tot of gebruik van de website of enige inhoud die u mogelijk hebt gedeeld op de website. U hebt geen recht op enige compensatie of andere betaling, zelfs niet indien bepaalde functies, instellingen en/of enige Inhoud die u hebt bijgedragen of waarop u bent gaan vertrouwen, permanent verloren zijn gegaan. U mag geen toegangsbeperkende maatregelen op onze website omzeilen of proberen deze te omzeilen of te omzeilen.

11. Garanties en aansprakelijkheid

Niets in deze sectie zal enige garantie die wettelijk geïmpliceerd is en die onwettig zou zijn te beperken of uit te sluiten, beperken of uitsluiten. Deze website en alle inhoud op de website worden geleverd op een "as is" en "zoals beschikbaar" basis en kan onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wij wijzen uitdrukkelijk alle garanties van welke aard dan ook af, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de inhoud. Wij geven geen garantie dat:

  • deze website of onze producten of diensten aan uw eisen zullen voldoen;
  • deze website beschikbaar zal zijn op een ononderbroken, tijdige, veilige of foutloze basis;
  • de kwaliteit van elk product of dienst dat u via deze website koopt of verkrijgt, aan uw verwachtingen zal voldoen.

Niets op deze website vormt juridisch, financieel of medisch advies van welke aard dan ook, of is bedoeld als zodanig. Indien u advies wenst, dient u een geschikte professional te raadplegen.

De volgende bepalingen van dit artikel zijn van toepassing voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving en zullen onze aansprakelijkheid niet beperken of uitsluiten met betrekking tot enige kwestie waarvoor het voor ons onwettig of illegaal zou zijn om onze aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. In geen geval zullen wij aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade (met inbegrip van enige schade voor verlies van winst of inkomsten, verlies of beschadiging van gegevens, software of database, of verlies van of schade aan eigendommen of gegevens) opgelopen door u of een derde partij, voortvloeiend uit uw toegang tot, of gebruik van onze website.

Behalve voor zover een aanvullend contract uitdrukkelijk anders bepaalt, is onze maximale aansprakelijkheid jegens u voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de website of producten en diensten die via de website op de markt worden gebracht of verkocht, ongeacht de vorm van juridische actie die aansprakelijkheid oplegt (hetzij in contract, billijkheid, nalatigheid, bedoeld gedrag, onrechtmatige daad of anderszins) beperkt tot de totale prijs die u aan ons betaalde om dergelijke producten of diensten aan te schaffen of de website te gebruiken. Een dergelijke limiet is van toepassing op al uw claims, acties en oorzaken van actie van elke soort en aard.

12. Privacy

Om toegang te krijgen tot onze website en/of diensten, kan u gevraagd worden bepaalde informatie over uzelf te verstrekken als onderdeel van het registratieproces. U stemt ermee in dat alle informatie die u verstrekt altijd nauwkeurig, correct en up-to-date is.

Wij nemen uw persoonlijke gegevens serieus en zetten ons in voor de bescherming van uw privacy. Wij zullen uw e-mailadres niet gebruiken voor ongevraagde post. Alle e-mails die door ons aan u worden verzonden, zullen uitsluitend worden gebruikt in verband met de levering van overeengekomen producten of diensten.

13. Toegankelijkheid

Wij zetten ons in om de inhoud die wij aanbieden toegankelijk te maken voor personen met een handicap. Als u een handicap hebt en omwille van uw handicap geen toegang krijgt tot een deel van onze website, vragen wij u ons hiervan op de hoogte te brengen met een gedetailleerde beschrijving van het probleem dat u ondervond. Als het probleem gemakkelijk kan worden geïdentificeerd en opgelost in overeenstemming met de industrie-standaard informatietechnologie tools en technieken, zullen we het onmiddellijk oplossen.

14. Uitvoerbeperkingen / naleving van de wetgeving

Toegang tot de website vanuit gebieden of landen waar de Inhoud of de aankoop van de producten of Diensten die op de website worden verkocht illegaal is, is verboden. U mag deze website niet gebruiken in strijd met de exportwetten en -voorschriften van Italië.

15. Opdracht

U mag geen van uw rechten en/of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen of uitbesteden, geheel of gedeeltelijk, aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Elke beweerde overdracht in strijd met deze Sectie zal nietig en ongeldig zijn.

16. Overtredingen van deze voorwaarden

Onverminderd onze andere rechten op grond van deze Voorwaarden, kunnen wij, indien u deze Voorwaarden op enigerlei wijze schendt, de maatregelen nemen die wij passend achten om de schending aan te pakken, waaronder het tijdelijk of permanent opschorten van uw toegang tot de website, contact opnemen met uw internetprovider met het verzoek uw toegang tot de website te blokkeren, en/of juridische stappen tegen u ondernemen.

17. Overmacht

Met uitzondering van verplichtingen tot betaling van geld, zal geen enkele vertraging, verzuim of nalatigheid van een der partijen in de uitvoering of nakoming van enige van haar verplichtingen uit hoofde van deze voorwaarden worden beschouwd als een schending van deze voorwaarden indien en voor zolang een dergelijke vertraging, verzuim of nalatigheid voortvloeit uit een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij valt.

18. Indenking

U gaat ermee akkoord ons te vrijwaren, te verdedigen en te vrijwaren, van en tegen alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen en onkosten, met betrekking tot uw schending van deze Algemene Voorwaarden, en toepasselijke wetten, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten. U zult ons onmiddellijk vergoeden voor onze schade, verliezen, kosten en uitgaven met betrekking tot of voortvloeiend uit dergelijke claims.

19. Ontheffing

Het niet afdwingen van een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst, of het niet uitoefenen van een optie tot beëindiging, zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dergelijke bepalingen en zal geen invloed hebben op de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst of een deel daarvan, of het recht om daarna elke bepaling af te dwingen.

20. Taal

Deze Algemene Voorwaarden zullen uitsluitend in het Engels worden geïnterpreteerd en uitgelegd. Alle kennisgevingen en correspondentie zullen uitsluitend in die taal worden opgesteld.

21. Gehele overeenkomst

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Veloe (merk van VELO-CE S.R.L.) met betrekking tot uw gebruik van deze website.

22. Bijwerking van deze voorwaarden

Wij kunnen deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. Het is uw plicht om deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen of updates. De datum vermeld aan het begin van deze Algemene Voorwaarden is de laatste revisiedatum. Wijzigingen aan deze Algemene Voorwaarden worden van kracht zodra dergelijke wijzigingen op deze website zijn geplaatst. Uw voortgezet gebruik van deze website na het plaatsen van wijzigingen of updates zal worden beschouwd als kennisgeving van uw aanvaarding van de naleving van en gebondenheid aan deze Voorwaarden.

23. Rechtskeuze en rechterlijke bevoegdheid

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wetten van Italië. Alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken van Italië. Indien enig deel of enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden door een rechtbank of andere autoriteit ongeldig en/of niet-afdwingbaar wordt bevonden onder de toepasselijke wetgeving, zal dat deel of die bepaling worden gewijzigd, verwijderd en/of afgedwongen voor zover maximaal toelaatbaar om uitvoering te geven aan de intentie van deze Algemene Voorwaarden. De overige bepalingen blijven onaangetast.

24. Contactinformatie

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Veloe (merk van VELO-CE S.R.L.).

U kunt contact met ons opnemen in verband met deze Algemene Voorwaarden door ons te schrijven of een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@veloe.eu
20013 Magenta (MI) - Via Milano n. 78

25. Download

U kunt ook downloaden onze algemene voorwaarden als PDF downloaden.